Câu lệnh Linux terminal thường dùng cho web server

Các lệnh cơ bản

ls: Liệt kê danh sách tất cả các thư mục và file

mkdir: Tạo thư mục mới

pwd: Show ra đường dẫn ở thự mục hiện tại

cd <đường dẫn>: Chuyển đến thư mục, cd: Chuyển về root, cd..: Chuyển lên 1 cấp, cd-: Chuyển tới thư mục trước đó

rmdir: Xóa một thư mục

rm: Xóa file, có thể xóa thư mục và toàn bộ file trong thư mục đó

cp: Copy file, thư mục

mv: Di chuyển file, thư mục

cat: Đọc và in ra nội dung của file ra màn hình

find: Tìm kiếm file

gzip: Nén file .gz, gzip -d giải nên .gz

unzip: Giải nến file .zip, unzip -l xem nội dung mà không cần giải nén

df: Nhận báo cáo về dung lượng lưu trữ được sử dụng trên hệ thống

du: Kiểm tra dung lượng của file hoặc của thư mục

head: Xem dòng đầu tiên của 1 file text

diff: So sánh nội dung của 2 files từng dòng một, ví dụ: diff file1.js file2.js

chmod: Thay đổi quyền đọc, ghi và quyền thực thi files và thư mục

wget: Tải file từ internet về, cú pháp wget <link>

top: Hiển thị danh sách tiến trình đang chạy và lượng CPU mà tiến trình đó sử dụng

history: Xem lại những lệnh đã gõ trước đó

clear: dọn dẹp terminal 

man: xem cách sử dụng của một lệnh, ví dụ: man cp

echo: Chuyển dữ liệu vào một file, ví dụ: echo Hello>> name.txt

Các lệnh MongoDB

Start MongoDB

sudo systemctl start mongod

Verify that MongoDB has started successfully

sudo systemctl status mongod

Start following a system reboot

sudo systemctl enable mongod

Stop MongoDB

sudo systemctl stop mongod

Restart MongoDB.

sudo systemctl restart mongod

Begin using MongoDB.

mongosh

Remove Packages.

sudo apt-get purge mongodb-org*

Remove Data Directories

sudo rm -r /var/log/mongodb
sudo rm -r /var/lib/mongodb

Updating….

Chưa có đánh giá

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận